2013. január 23., szerda

Lakhatási integrációt modellező szociális célú településrehabilitációs kísérleti projektek megvalósításaDDOP-4.1.2/B-12
ÉAOP-5.1.1/C-12
ÉMOP-3.1.1/B-12
Lakhatási integrációt modellező szociális célú
településrehabilitációs kísérleti projektek
megvalósítása


Beadási határidő: 2013.02.04-ig
Támogatás mértéke: 100%
Támogatás összege: 100 000 000 - 300 000 000 forint
Területileg: Pályázatot a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet nyújthat be, amely a projektjét a konvergencia régiókban valósítja meg.


Támogatás célja
A szociális célú településrehabilitáció alapvető célja a települések leszakadó részeinek leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása.
Ezeknek a leszakadó, vagy leszakadással fenyegetett településrészeknek a fizikai állapota erősen leromlott, lakosságcsoportjaik társadalmi helyzete, iskolázottsági és foglalkoztatási színvonala, életkörülményei kedvezőtlenek, a települési és közösségi funkciókkal való ellátottságuk szegényes. A településrész nem része a helyi vagy térségi gazdasági-társadalmi vérkeringésnek, és a többszörös kirekesztettség és szegénység koncentrációjával sokszor együtt járnak a közbiztonság romlásából származó problémák is.
Célterület: A fenti folyamatokkal jellemezhető, főként roma népesség által lakott telepek jelentik mind társadalmi, mind fizikai értelemben a legleromlottabb területeket. Ezen telepek helyzete is különféle lehet, leginkább településszerkezeti elhelyezkedésük, a lakásállomány minősége, a közszolgáltatások elérhetősége és az alacsony státuszú népesség koncentrációjának mértéke szerint. Egy adott telepről gondos mérlegelés során a településnek kell eldöntenie, hogy hosszabb távon megtartható-e vagy pedig fel kell számolni. A településrehabilitáció célja mindenképpen a szegregáció további elmélyülésének megakadályozása és a szegregáció oldása.
Részcél
2010-ben módosult az ERFA források felhasználását érintő uniós jogi szabályozás, lehetővé téve a lakhatási célú műveletek korábbiaknál szélesebb körű támogatását az alábbi feltételekkel:
- marginalizált közösségeket céloznak;
- integrált programok keretében és
- deszegregációs céllal valósulnak meg.

Jelen felhívás célja, hogy a marginalizált közösségeket érintően, azon belül is a térben elkülönült szegregátumok esetében kísérleti programok segítségével modellezze a rendeletmódosítás által lehetővé tett új típusú, deszegregációs céllal megvalósuló, lakáspótláshoz kapcsolódó lakáscélú beavatkozásokat.


Pályázók köre
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázó konzorcium egy szegregátum vonatkozásában egy regisztrációs adatlap benyújtására jogosult. Abban az esetben, amennyiben a pályázó településen több szegregátum is található, valamennyit be kell mutatni és részletesen indokolni szükséges a regisztrációs adatlapon nevesített szegregátum kiválasztását.
Amennyiben egyazon projekthelyszínre több regisztrációs adatlap kerül benyújtásra, valamennyi elutasításra kerül.
Azon szegregátumok, telepek vonatkozásában, melyek a TÁMOP-5.3.6 „Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása)” pályázati felhívásban támogatást nyertek, jelen regisztrációs felhívásra nem lehet pályázatot benyújtani.
Ugyanakkor ugyanazon település más szegregátumára, telepére benyújtható regisztrációs pályázat.

Pályázni legalább kéttagú konzorciummal lehetséges, amelynek a lentiekben részletezett feltételeket teljesítő települési önkormányzatot és legalább egy civil/egyházi szervezetet kell tartalmaznia. Konzorciumvezető az önkormányzat és a civil/egyházi szervezet is lehet a két kötelező, a kritériumokat teljesítő konzorciumi tag közül.

Kötelező a konzorciumban részt vennie:
·         az adott település önkormányzata (321);

és legalább egy szervezet az alábbiak közül, amennyiben teljesíti a jelen felhívásban foglalt kritériumokat:
·         Alapítvány (563,569)
·         Egyesület (522,525,529)
·         Egyházi szervezet (55)
amennyiben nincs olyan civil/egyházi szervezet aki teljesíteni tudja a jelen felhívásban foglalt kritériumokat , a konzorciumban részt vehet az önkormányzat intézménye is, a jelen felhívásban foglalt kritériumok teljesítése esetén:
·         Önkormányzat intézményei (322,382)

További konzorciumi partnerként pályázhatnak az alábbi szervezetek, amennyiben releváns tapasztalattal rendelkeznek a felhívás tárgyában (GFObesorolással):
1. Jogi személyiségű gazdasági társaság (11)
2. Szövetkezet (121,124,128,129)
3. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (21)
4. Önálló vállalkozó (23)
5. Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek
(31,32,35,37,38)
6. Jogi személyiségű nonprofit szervezet (521,525,526,529,55,56,57,594,599)
7. Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (62,69)
8. Egyéb gazdasági szervezet (71,72)
9. Helyi önkormányzat (321)

Előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek a konzorciumba bevonják a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot is.

A pályázó önkormányzatnak az alábbi vállalások teljesítése és alátámasztása kötelező:
- az önkormányzat elkötelezett a szegregáció oldásával kapcsolatban, a projekt keretében vállalja, hogy az arra felkészült családokat a település integrált lakókörnyezetébe költözteti és segíti beilleszkedésüket;
- az önkormányzat vállalja, hogy az Irányító Hatóság által rendelkezésre bocsátott szociális szakértővel és a konzorciumi partner civil/egyházi szervezettel együttműködik a projekt teljes szakmai tartalmának (lakáscélú, infrastrukturális, szociális, foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi beavatkozások stb.) kialakításában és megvalósításában.

A kötelezően pályázó civil/egyházi szervezetnek, vagy önkormányzati intézménynek az alábbi kritériumok teljesítése és alátámasztása kötelező:
- igazolnia kell, hogy legalább 1 évig aktív folyamatos szociális munkát végez/végzett az akcióterületen (közösségfejlesztés, oktatás-nevelés, családsegítés, foglalkoztatás);
- vállalja, hogy a projektben legalább az ún. soft elemek tervezésében és megvalósításában aktívan részt vesz a célcsoport bevonásával, és ezekért részben vagy egészben felelős;
- vállalja, hogy az Irányító Hatóság által rendelkezésre bocsátott szociális szakértővel és a konzorciumi partner települési önkormányzattal együttműködik a projekt szakmai tartalmának kialakításában és megvalósításában.

A BENYÚJTÁS HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
A regisztrációs adatlapot (papír alapon és elektronikusan CD-n) 2013. február 4-ig kell postára adni az alábbi címre:
DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Mária u. 3.
ÉARFÜ Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.
NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése